วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 6


นักเรียนรายงานในแต่ละหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีหัวข้อหลักเดียวกันคือ คำพ่อสอนและอาจารย์ได้ให้นักเรียนไปปรับปรุง Blog ของตัวเองจากเดิมให้ดีขึ้น รวมทั้งหมด 10 คะแนน

บล็อกที่ปรับปรุงแล้ว

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 5

29/06/52

วันนี้ได้เรียนการใช้โปรแกรม My Manager โปรแกรมสำหรับการทำ My Mappingซึ่งกลุ่มของดิฉันได้ทำ My Mapping จากหนังสือ 9 คำพ่อสอนในหัวข้อเกี่ยวกับการเล่นกีฬา ส่งเสริมสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจ ซึ่งเป็นประมวลพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 4

แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

คำสอนที่ 1 คนเราจะต้องรับและจะต้องให้

'เมื่อรับของสิ่งใดมาก ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้นให้ได้
โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชาติ

ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้
ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้'

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 3 15/06/52

-ฝึกทักษาการวิเคราะห์+สังเคราะห์ข้อมูล จากสารสนเทศที่กำหนดให้(9คำพ่อสอน)
-ฝึกปฏิบัติการสร้าง Blog-e-Portfolio
-สะสมผลงานด้วยการสร้าง e-Blogger

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 2

สัปดาหที่ 2 08/06/52

-การคิดวิเคราะห์ ,การสังเคราะห์
-การสืบค้นข้อมูลทาง IT
-เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
-เทคนิคการสืบค้นวิทยานิพนธ์
-เทคนิคการสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลสังคมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 1

สับดาห์ที่ 1 01/06/52

-ปฐมนิเทศ
-แนะนำรายวิชา
-เตรียมความพร้อมทางจิตใจ และคุณธรรมก่อนเรียน
-ความหมายของการวิเคราะห์ ,สังเคราะห์
ความคาดหวังของรายวิชา

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถทำงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความรู้เรื่องการเขียนบล็อคมากขึ้น
4. ได้คะแนน 85%ขึ้นไปค่ะ ^^

ABouT Me

รูปภาพของฉัน
สบายๆ เครียดบ้าง เฮฮาบ้าง จิตตกบ้าง เวิ่นเว้อตลอด(เรื่องผู้ชาย) ฮ่าๆๆ